Stanovy klubu

S T A N O V Y

Lions Club Košice Cassovia

LIONS CLUBS INTERNATIONAL – Distrikt 122

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Lions Club Košice Cassovia, o.z., so sídlom Masarykova 21, 040 01 Košice – Staré mesto je založené ako občianske združenie v zmysle zák. č. 83/1990 Zb.

 2. Klub patrí do medzinárodnej asociácie Lions klubov (International Association of Lions Clubs, so sídlom v U.S.A.) a bol založený podľa jej štatútu.

 3. Klub má za cieľ, priateľským zomknutím osobností rozličných povolaní z Košíc a ich okolia pestovať vzájomné porozumenie a pozornosť, duchovne sa podnecovať, podporovať a tvoriť fórum pre otvorenú diskusiu vo všetkých záležitostiach verejného záujmu. Klub je stranícko-politicky, nábožensky a svetonázorovo neutrálny, pričom využíva toleranciu ako dôležitý základ ľudského spolužitia.

 4. Názov LIONS je skratkou týchto slov: Liberty, Intelligence and Our Nation“s Safety.

 5. Jeho mottom je: “We Serve“.

Článok II.

Účel a ciele

1. Prebúdzať a udržiavať ducha vzájomného porozumenia medzi národmi.

2. Podporovať zásady štátneho povedomia a občianskeho myslenia.

3. Aktívne vystupovať za občiansky, hospodársky, sociálny, kultúrny a mravný rozvoj spoločnosti s dôrazom na región kde je klub založený.

4. Vytvárať medzi klubmi a ich členmi atmosféru priateľstva, kamarátstva a vzájomného porozumenia.

5. Vybudovať a udržiavať fórum pre otvorenú diskusiu o všetkých verejných problémoch, ktoré nikdy nebudú riešiť stranícky a nábožensky neznášanlivo.

6. Povzbudzovať iniciatívnych občanov v službe pre verejné blaho bez toho, aby z tejto činnosti očakávali osobný prospech.

7. Rozvíjať a podporovať aktivitu v rámci klubu ako aj mimo klubu, dodržiavať vysoké mravné zásady vo všetkých pracovných, verejných a osobných oblastiach.

8. Ciele klubu sú zamerané tak, aby členovia klubu podporovali osoby alebo skupiny ľudí, ktorí pomoc potrebujú, pričom sa predpokladá jednoznačná dobročinnosť. Medzi priority klubu patrí najmä pomoc zrakovo postihnutým resp. nevidomým občanom. Klub v rámci svojej činnosti usporadúva prednášky, dobročinné akcie, semináre a pod. pre uskutočnenie svojich cieľov, pričom potrebné prostriedky na ich realizovanie získava z  členských poplatkov, výnosov z akcií, darov a iných zdrojov.

9. Členovia klubu majú predovšetkým v súkromnom živote, v zamestnaní a na verejnosti konať v zmysle čestnej lojality a vo vzťahu k vlastným záujmom dbať vždy na morálne záväzky voči verejnosti podporovať záujmy obce vždy tam, kde sa k tomu naskytne príležitosť, pôsobiť na prehĺbenie porozumenia medzi národmi a tým prispievať k vytvoreniu a zachovaniu pravého mieru, pestovať priateľské spojenia s ostatnými klubmi.

Článok III.

Členstvo v klube

Členom klubu môže byť každá občiansky bezúhonná plnoletá osoba s bezchybnou povesťou a charakterom a to na doporučenie člena klubu a po stanovenej procedúre prijímania.

1. V klube je možné byť ako:

Riadny členActive member. Riadni členovia majú všetky práva a povinnosti členov klubu. Medzi práva patrí pasívne volebné právo na každú funkciu v klube, distrikte alebo v medzinárodných orgánoch. Riadny člen má hlasovacie právo pri všetkých otázkach na riešenie ktorých je potrebné hlasovanie členov. K povinnostiam patrí pravidelná účasť na členských schôdzach klubu, včasné platenie príspevkov, aktívna účasť na projektoch klubu a správanie sa zodpovedajúce celosvetovej ako aj miestnej vážnosti Lions Clubu. O prijatí riadneho člena sa rozhoduje spôsobom uvedeným v týchto Stanovách.

Priateľský členAffiliate Member. Priateľský člen sa môže zúčastňovať schôdzi klubu a klubových akcií aj keď to nie je jeho povinnosť. Je však povinný platiť všetky poplatky a príspevky určené klubom a má hlasovacie právo v bežných klubových záležitostiach, t.j. nemôže iba voliť funkcionárov klubu a byť volený do žiadnych orgánov. Do kvóra hlasov pri hlasovaní sa priateľský člen započíta iba ak je prítomný. Priateľským členom sa stáva riadny člen ak jeho písomný návrh na prechod schváli nadpolovičná väčšina členov predstavenstva. Klub môže mať spravidla najviac 5-ich priateľských členov. Status „priateľský člen“ platí počas vopred určenej doby a podlieha ročnému prehodnocovaniu na výročnej členskej schôdzi klubu.

Čestný členHonorary Member. Čestný člen nemá povinnosti vo vzťahu ku klubu. Členské poplatky nad úroveň klubu za neho platí klub. Nemá aktívne ani pasívne volebné či hlasovacie právo. Má právo zúčastňovať sa klubového života a vystupovať na verejnosti ako čestný člen klubu. Na návrh riadneho člena rozhoduje o udelení čestného členstva 2/3 väčšina všetkých členov klubu. Zrušenie čestného členstva je možné na návrh riadneho člena. Zrušenie čestného členstva je neplatné ak sú proti dvaja riadni členovia.

Pridružený členAssociate Member. Pridružený člen je členom iného Lions klubu, ktorý sa prechodne zdržuje v regióne klubu a má záujem sa zúčastňovať klubového života a nie je dočasne aktívny vo vlastnom klube. Pridružený člen je povinný platiť poplatky vo vlastnom klube. V hosťujúcom klube nemá hlasovacie právo. O pridružení rozhoduje predstavenstvo klubu. Pridružené členstvo trvá jeden rok a môže sa predlžovať.

Neaktívny člen Member at-large. Člen klubu, ktorý sa presťahoval z obvodu pôsobnosti klubu, alebo ktorý sa zo zdravotných či iných závažných dôvodov nemôže pravidelne zúčastňovať klubových schôdzí a praje si zachovať členstvo v klube, a jemu predstavenstvo klubu takýto status prepožičia, je neaktívnym členom. Tento status bude posudzovaný predstavenstvom klubu každého pol roka. Neaktívny člen nemôže zastávať žiadnu funkciu
v klube alebo v distrikte a nemôže hlasovať na schôdzach alebo konvente distriktu. Neaktívny člen platí klubom stanovené príspevky a poplatky, ktoré tiež zahrňujú príspevky a poplatky do distriktu a Asociácie. Táto kategória členstva je zahrnutá do kalkulácie počtu delegátov za klub.

2. Prijímanie nových členov prebieha nasledovne:

a) Každý člen klubu môže podať návrh na prijatie nového člena písomne s odôvodnením a motivačným listom kandidáta. Prezident o ňom bez zbytočného odkladu informuje všetkých členov klubu. Svoje prípadné výhrady voči navrhovanému členovi môžu členovia vzniesť v lehote do jedného mesiaca od obdŕžania návrhu na prijatie nového člena na členskej schôdzi klubu, a to písomne prezidentovi klubu alebo ústne na zasadnutí členov klubu alebo osobne predkladateľovi návrhu.

b) Na zasadnutí predstavenstva, najskôr však po uplynutí jedného mesiaca od obdŕžania návrhu, predloží prezident návrh na prijatie nového člena na rokovanie predstavenstva a následne na prerokovanie členskej schôdze so súhlasným stanoviskom predstavenstva k pozvaniu kandidáta na členskú schôdzu klubu.

c) Po súhlase nadpolovičnej väčšiny prítomných členov môže navrhovateľ pozvať kandidáta na najbližšiu členskú schôdzu klubu ako svojho hosťa.

d) Po účasti kandidáta na členskej schôdzi klubu dá prezident hlasovať o prijatí kandidáta za člena klubu.

e) Členovia, ktorí sa členskej schôdzi nezúčastnia sú oprávnení oznámiť svoj nesúhlas písomne, svoje námietky voči prijatiu však nie sú povinní uviesť. V prípade neuplatnenia námietky sa predpokladá súhlas s prijatím.

f) O prijatí nového člena sa hlasuje tajne na členskej schôdzi klubu. Kandidát je prijatý ak nie sú proti jeho prijatiu najmenej dvaja členovia klubu vrátane písomného nesúhlasu s odôvodnením.

g) Člen Lions klubu, ktorý navrhuje nového kandidáta (sponzor) preberá za neho morálnu zodpovednosť.

Pri organizovaní členstva sa treba snažiť o čo najširšiu vekovú skladbu a skladbu najrôznejších profesií a sfér pôsobenia členov klubu v súkromí či na verejnosti.

3. Povinnosti riadnych členov klubu sú najmä :

 1. povinnosť slúžiť cieľom klubu v zmysle základného motta Lions klubu – We Serve,

 2. povinnosť správať sa v súlade so stanovami klubu,

 3. povinnosť pravidelne sa zúčastňovať stretnutí a klubových akcií, alebo sa v dostatočnom predstihu ospravedlniť prezidentovi alebo sekretárovi klubu,

 4. povinnosť platiť presne v stanovených termínoch určené členské príspevky a ostatné klubom schválené platby,

 5. v prípade, že sa nemôže zúčastniť zasadania alebo podujatia klubu, má povinnosť ospravedlniť sa, a to osobne alebo prostredníctvom prítomného člena klubu tomu členovi, ktorý vedie zasadnutie alebo podujatie klubu a uviesť dôvod svojej neprítomnosti.

 6. povinnosť správať sa zodpovedajúco vážnosti člena klubu a konať tak, aby sa naplnil účel a ciele klubu,

 7. povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo, alebo sťažilo naplniť účel a ciele klubu.

 8. v prípade ukončenia výkonu niektorej funkcie v klube má povinnosť odovzdať všetky veci, listy a podklady nevyhnutné na riadny výkon funkcie svojmu nástupcovi včas, t.j. v deň začatia výkonu jeho funkcie, a pomôcť pri vykonávaní tejto funkcie,

4. Členské príspevky sa uhrádzajú klubu polročne a to najneskôr do termínu 1. januára za I. polrok a do 30. júna za II. polrok bežného roka. Novoprijatý člen uhrádza členský príspevok v alikvótnej výške do 2 týždňov od schválenia za člena klubu. Ak novoprijatý člen neuhradí do 2 týždňov od prijatia za člena členský príspevok resp. inú klubom schválenú platbu v plnej výške jeho členstvo v klube platne nevzniklo.

5. Práva členov klubu sú najmä:

 1. právo zúčastňovať sa klubových, distriktných a medzinárodných aktivít,

 2. právo uskutočňovať aktívne a pasívne volebné právo,

 3. právo podávať iniciatívne návrhy aktivít predstavenstvu na členských schôdzach klubu,

 4. právo podávať návrhy na prijatie nových členov klubu.

 5. právo byť volený na každú funkciu v klube, v distrikte, v obvode, v ktorom má klub pôsobnosť, alebo v medzinárodnom združení,

 6. právo vyjadrovať sa ku všetkých otázkam prerokúvaným v klube,

 7. právo predkladať návrhy k činnosti klubu,

 8. právo požadovať, aby sa o danej veci rozhodlo hlasovaním,

 9. právo, aby sa jeho odlišný alebo nesúhlasný názor zaprotokoloval do zápisnice,

 10. právo hlasovať o všetkých otázkach, o ktorých je potrebné rozhodnúť hlasovaním,

 11. právo byť informovaný o činnosti klubu, a to najmä prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí klubu a prostredníctvom plánu činnosti na príslušný rok,

 12. v prípade zvolenia do niektorej funkcie v klube mať právo prebrať od svojho predchodcu včas, najneskôr do 7 dní odo dňa začatia výkonu svojej funkcie, všetky veci, listiny a podklady nevyhnutné na riadny výkon funkcie a očakávať pomoc svojich predchodcov pri jej vykonávaní.

Člen nemá práva uvedené v predchádzajúcom bode pod písm. a) až j), ak mešká s plnením svojich finančných povinností voči klubu.

6. Zánik členstva v klube sa realizuje týmito spôsobmi :

a) vystúpením z klubu – písomným oznámením člena doporučeným listom na adresu sídla klubu, alebo ústnym oznámením vykonaným na členskej schôdzi klubu

b) ukončením členstva oznámením predstavenstvom klubu – o ukončení členstva rozhoduje predstavenstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých jeho členov. Takto ukončiť členstvo je možné uskutočniť iba v prípade, že ide o neplnenie základných povinností člena a to:

ba) neuhradenie klubom stanovených platieb, alebo

bb) osobná účasť člena na pravidelných členských schôdzach klubu klesne pod (tri) účasti za kalendárny polrok.

Oznámeniu o ukončení členstva predchádza neúspešný pokus o nápravu poskytnutím 60 dňovej lehoty, počas ktorej má člen pozastavené členstvo. Pozastavenie členstva znamená, že člen nemá hlasovacie právo.

c) vylúčením člena z klubu – o vylúčení člena z klubu rozhoduje čl. schôdza klubu 2/3novou väčšinou všetkých členov klubu. Takýmto spôsobom je možné ukončiť členstvo v iných prípadoch než je neplnenie základných povinností člena. V prípade, že podmienky na vylúčenie z klubu naplní funkcionár klubu lehota 60 dní sa skracuje na 30 dní. Jeho hlasom počas lehoty disponuje v predstavenstve prezident klubu do nápravy, resp. kooptácie nového funkcionára.

d) smrťou – v takom prípade členstvo zaniká dňom úmrtia.

V prípade, že ktorýkoľvek člen nie je dlhodobejšie schopný plniť svoju povinnosť osobnej účasti na členských schôdzach klubu, môže písomne požiadať predstavenstvo o status „priateľského člena“. O povolení tohto statusu a prechod do kategórie „priateľského člena“ rozhoduje predstavenstvo podľa konkrétnych dôvodov člena s určením doby platnosti.

Tento status znamená, že člen má dočasne, klubom akceptovanú a ospravedlnenú neúčasť na pravidelných členských schôdzach klubu, pričom sa účel a dôvody trvania statusu ročne prehodnocujú. Povinnosť úhrady dohodnutých klubových platieb tým nie je dotknutá. Hlasovacie právo „priateľského člena“ počas stanovenej lehoty v prípade účasti zostáva zachované s výnimkou aktívneho a pasívneho volebného práva.

Vystúpenie ktoréhokoľvek člena je dobrovoľné.

O vylúčení člena Lions klubu sa podáva písomná informácia do medzinárodnej centrály v U.S.A.

Vylúčený člen je povinný vrátiť členský preukaz a stráca všetky výhody člena Lions klubu.

Článok IV.

Členské schôdze klubu

1. Riadne členské schôdze klubu sa konajú dvakrát do mesiaca v čase a mieste, ktoré navrhne predstavenstvo a schváli výročná schôdza klubu. Stretnutia sa začínajú a končia v presne stanovený čas. Členské schôdze klubu sa spravidla konajú v 1. a 3. pondelok (pracovný deň) v kalendárnom mesiaci.

2. Mimoriadne členské schôdze môže zvolávať prezident sám, dvaja členovia predstavenstva, alebo piati členovia klubu. Čas a miesto určí osoba alebo skupina osôb, ktorá členskú schôdzu zvoláva. Každý člen klubu musí byť desať dní vopred písomne informovaný o programe, čase a mieste mimoriadneho členskej schôdzi.

3. Každoročne sa koná spoločenské posedenie z príležitosti založenia klubu. Pri tejto príležitosti sa pripomínajú ciele, etické základy lionizmu, aktivity a dejiny klubu.

4. Každoročne v marci sa koná výročná členská schôdza klubu. Čas a miesto určí predstavenstvo. Na výročnej členskej schôdzi členovia predstavenstva informujú členov klubu svojimi výročnými správami o aktivitách v uplynulom období. Na tejto schôdzi sa uvádzajú do funkcií novozvolení funkcionári klubu a prerokúvajú sa prípadné návrhy na zmenu Stanov.

5. Aby bola členská schôdza uznášaniaschopná, musí byť prítomná nadpolovičná väčšina riadnych členov klubu.

6. Ak členská schôdza nerozhodne inak, alebo tieto Stanovy neurčujú inak platí väčšinové rozhodnutie prítomných členov pri voľbách funkcionárov a prijímaní uznesení.

7. Stanovy klubu sa schvaľujú na členskej schôdzi 2/3 väčšinou všetkých členov klubu.

Článok V.

Funkcionári klubu

1. Funkcionári klubu tvoria Predstavenstvo, ktoré pozostáva z riadnych členov najmä:

a) prezident (President)

b) vlaňajší prezident (Immediate Past President)

c) prvý viceprezident (1st. Vice President)

d) druhý viceprezident (2nd. Vice President)

e) sekretár (Secretary)

f) pokladník (Treasurer)

g) referent pre členskú základňu (Membership Director).

Predstavenstvo klubu môže rozhodnúť o doplnení jeho členov a určení ďalších funkcií (napr. pre výmenu mládeže, pre Web, pre Leo program, pre archív klubu, ceremoniál
a pod.)

2. Funkcionári klubu nedostávajú za výkon funkcie odmenu.

3. Povinnosti funkcionárov:

a) Prezident – je štatutárnym zástupcom klubu a najvyšším výkonným funkcionárom klubu. Zastupuje a reprezentuje klub vo všetkých verejných veciach, vedie všetky zasadnutia predstavenstva a čl. schôdze klubu, určuje dočasné (ad hoc) výbory klubu a spolupracuje s ich predsedami, zaručuje aktivity klubu a jeho reprezentáciu a propagáciu, je zodpovedný za právoplatnosť volieb konaných na čl. schôdzach.

Zastupuje klub vo vzťahu k funkcionárom distriktu, zóny a regiónu, kde klub organizačne patrí.

b) Vlaňajší prezident – V mene klubu pozdravuje a víta prvý raz kandidátov na členstvo. Plní úlohu kontinuity starého a nového predstavenstva. Vzhľadom na svoje skúsenosti z funkcie je poradcom predstavenstva a klubu v rôznych klubových situáciách.

c) Viceprezidenti – v prípade, že prezident nemôže vykonávať z akéhokoľvek dôvodu svoje povinnosti, preberá jeho funkciu so všetkými právami a povinnosťami prvý viceprezident. Každý viceprezident má na starosti konkrétne v predstavenstve dohodnuté úlohy. Viceprezidenti sa spravidla starajú o predovšetkým o sponzorské zázemie klubu a zbierkové aktivity. Odporúča sa, aby niektorý z viceprezidentov kandidoval v ďalšom volebnom období na funkciu prezidenta klubu.

d) Sekretár – podlieha prezidentovi, od neho dostáva pokyny a tvorí spojovací článok medzi klubom a distriktom ku ktorému klub patrí. Plní nasledovné úlohy :

 • pravidelne zasielať medzinárodnému úradu príslušné mesačné a iné správy na patričnom formulári, ktoré obsahujú dôležité informácie pre medzinárodné predstavenstvo,

 • na požiadanie funkcionárov distriktu predkladá správy a kópie mesačných správ o členstve, absenciách a aktivitách klubu,

 • spolupracuje so sekretárom distriktu a plní úlohy týkajúce sa klubu/distriktu

 • opatruje klubový archív, ako aj zápisnice z klubových stretnutí a rokovania predstavenstva a čl. schôdzí

 • vedie prezenčné listiny, podklady o vzniku výborov, výsledkoch volieb, o profesijnej skladbe klubu, vedie a doplňuje zoznam členov klubu  s relevantnými dátami.

e) Pokladník – plní nasledujúce úlohy :

 • preberá klubové platby, poplatky a iné príjmy a deponuje ich do určeného peňažného ústavu,

 • uhrádza platby na vyrovnanie platobných a iných povinností klubu po schválení prezidentom pričom účtovné doklady musí podpisovať vždy pokladník a prezident, príp. člen predstavenstva, ktorý má podpisové právo v banke,

 • vystavuje na požiadanie predstavenstva, resp. k výročnej členskej schôdzi finančné správy, príp. iné finančné rozbory a predkladá ich klubu.

 • zabezpečuje kompletnú účtovnú a daňovú agendu klubu ako občianskeho združenia.

f) Referent pre členskú základňu – plní nasledujúce úlohy:

 • vypracováva program rozvoja členskej základne klubu. Tento program predkladá ku

 • schváleniu predstavenstvu klubu,

 • vedie pravidelnú kampaň na klubových schôdzach k získavaniu nových kvalitných

 • členov,

 • zaisťuje správny postup pri získavaní nových členov a zasadzuje sa o udržiavanie počtu členov,

 • pripravuje a realizuje zoznamovacie schôdzky pre nových kandidátov členstva,

 • predkladá predstavenstvu návrhy na zamedzenie úbytku členov,

 • pri plnení svojich úloh spolupracuje s ostatnými členmi klubu.

Článok VI.

Predstavenstvo klubu

 1. Predstavenstvo je výkonný a vo vymedzených veciach rozhodovací kolektívny orgán klubu.

 2. Riadne zasadnutia predstavenstva sa konajú spravidla hodinu pred pravidelnými členskými schôdzami klubu.

 3. Mimoriadne zasadnutie predstavenstva môže zvolať prezident, alebo môže byť zvolané a návrh minimálne dvoch členov predstavenstva.

4. Za prítomností väčšiny členov predstavenstva je predstavenstvo uznášaniaschopné. Ak sa nerozhodne inak, platí rozhodnutie väčšiny členov predstavenstva ako rozhodnutie celého predstavenstva.

5. K právam a povinnostiam, o ktorých sa hovorí priamo alebo nepriamo na iných miestach týchto stanov sa pridávajú nasledujúce práva a povinnosti predstavenstva:

a) Predstavenstvo tvorí vedenie klubu a zodpovedá za plnenie uznesení prijatých klubom na členskej schôdzi. Nové úlohy a uznesenia klubu preskúma a sformuluje predstavenstvo spravidla ešte pred riadnou alebo mimoriadnou členskou schôdzou a až potom ich predkladá na schválenie členskej schôdzi klubu.

b) Predstavenstvo klubu má mandát na realizáciu všetkých výdavkov klubu v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi hospodárenie občianskeho združenia (neziskovej právnické osoby) a berie na seba k tomu prislúchajúcu právnu a morálnu zodpovednosť. Všetky výdavky klubu musia byť schválené členskou schôdzou klubu (príp. aj dodatočne) nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

Predstavenstvo zabezpečí – spravidla na výročnej členskej schôdzi formou písomnej správy – rozbor a schválenie hospodárenia klubu.

c) Predstavenstvo kontroluje min. ročne pokladničné knihy, účty a majetok klubu a je oprávnené vyžadovať vyúčtovanie od členov klubu, ktorí disponovali klubovými finančnými prostriedkami. Každý člen klubu, ktorý si plní svoje finančné povinnosti, môže v dohodnutom čase a na príslušnom mieste nahliadnuť do finančných kníh klubu alebo do jeho účtovníctva.

d) Predstavenstvo menuje delegátov a ich zástupcov na stretnutia distriktu a medzinárodné kongresy a iné podujatia.

Článok VII.

Voľby

Funkcionári klubu, s výnimkou prvých funkcionárov klubu a vlaňajšieho prezidenta sa volia podľa nasledujúcich pravidiel :

1. Každoročne v marci predstavenstvo na členskej schôdzi klubu predstaví návrh kandidátky. Každý člen klubu musí byť najmenej desať dní pred termínom informovaný o tomto bode programu.

2. Prezident menuje výbor pre zostavenie kandidátky, ktorý na schôdzi predloží klubu mená kandidátov na klubové funkcie. Na schôdzi možno prijať aj od zúčastnených volebné návrhy do všetkých novo obsadzovaných funkcií v novom volebnom roku.

3. Ak sa stane, že v období medzi schôdzou, na ktorej sa zostavila kandidátka a schôdzou na ktorej prebehnú voľby sa niektorý z kandidátov z akýchkoľvek dôvodov rozhodne neprijať funkciu a nemá druhého protikandidáta, musí výbor na menovanie kandidátov navrhnúť nového kandidáta.

4. Voľby sa musia ukončiť každoročne do 30. marca, pričom musí byť o ich termíne a mieste každý člen 14 dní vopred informovaný sekretárom klubu. Toto oznámenie musí obsahovať aj mená všetkých kandidátov, ktorí boli potvrdení na schôdzi pre menovanie kandidátov. Počas čl. schôdze na ktorej prebiehajú voľby nemôžu členovia klubu predkladať nové návrhy na kandidátov.

5. Všetci funkcionári sú volení každoročne a nastupujú do funkcie 1. júla, v ktorej zotrvajú po dobu jedného roka t.j. do 30. júna, najneskôr do nástupu svojho nástupcu do funkcie.

6. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním prítomných členov s hlasovacím právom. Na platnosť voľby je potrebná jednoduchú väčšinu prítomných členov klubu.

7. Pozbavenie funkcie – každý funkcionár môže byť dvojtretinovou väčšinou všetkých členov klubu pozbavený svojej funkcie.

8. Prezident je volený spravidla z členov aktuálneho predstavenstva.

Článok VIII.

Zásady klubových platieb

1. Nový člen klubu je povinný zaplatiť jednorazový vstupný poplatok (zápisné) vo výške 100 EUR do dvoch týždňov od prijatia inak jeho členstvo v klube nevznikne.

2. Člen klubu je povinný uhrádzať polročne členské v klube (členský príspevok) vo výške, ktorú schvaľuje vopred výročná členská schôdza. Výška členského príspevku sa znižuje na 1/2 počnúc tým polrokom, v ktorom člen dovŕšil vek 60 rokov.

3. Poplatky za člena klubu do Medzinárodného združenia Lions Clubs International v USA platí klub.

4. Klub môže vyberať od členov aj ďalšie príspevky (napr. na klubové večery) avšak tieto príspevky sú dobrovoľné a nie sú súčasťou povinných klubových príspevkov.

5. Okrem zápisného (bod 1.) a členského príspevku (bod 2.) nie je člen povinný uhrádzať už žiadne, ani klubom schválené platby.

Článok IX.

Zásady hospodárenia

1. Zásady hospodárenia s majetkom OZ stanovujú práva, povinnosti a zodpovednosť pri hospodárení s majetkom združenia a upravujú kontrolu hospodárenia s jeho majetkom.

2. Základným nástrojom hospodárenia s finančnými prostriedkami je rozpočet. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného finančného roka, ktorý trvá od 1. júla a končí 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka.

3. Návrh rozpočtu pripravuje predstavenstvo klubu.

Rozpočet má príjmovú a výdavkovú časť v tomto členení:

a) príjmy – zostatok z minulého roka, členské príspevky, príjmy z aktivít združenia, dary, zákonné príspevky (2%), úroky z vkladov, ostatné príjmy

b) výdavky – na plnenie cieľov združenia určeného v Stanovách,

4. Rozpočet pre príslušný rok schvaľuje výročná členská schôdza.

5. Po skončení finančného roka poverený člen predstavenstva (pokladník) zostaví účtovnú závierku, vyhodnotí plnenie rozpočtu a pripraví podklady pre správu o hospodárení združenia. Tieto materiály predloží na prerokovanie v predstavenstve. Predstavenstvo pripraví záverečný účet, ktorý predkladá členskej schôdzi na schválenie.

6. Na uchovávanie a bezhotovostné prevody finančných prostriedkov prezident zriadi bankový účet v peňažnom ústave v sídle združenia. Bežný účet spravuje pokladník. Podpisové právo pre bankové operácie má prezident a pokladník klubu.

7. Hotovostné platby a úhrady sa realizujú prostredníctvom pokladne. Pokladňu vedie pokladník v zmysle platných predpisov. Pokladničné doklady podpisuje pokladník
a kontroluje prezident.

8. Účtovníctvo o hospodárení a evidenciu finančných prostriedkov vedie pokladník v zmysle platných predpisov. Pokladničný limit sa stanovuje na 1.000 EUR.

9. Evidenciu majetku vedie pokladník podľa platných predpisov. Inventarizácia majetku sa vykoná raz za rok vždy k 31. decembru kalendárneho roka.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

1. Emblém a farby klubu sú totožné s emblémom a farbami Medzinárodného združenia Lions Clubs International. Je zakázané používať symboly LIONS CLUB-u mimo oficiálnych schválených aktivitách klubu.

2. Pracovný rok klubu začína 1. júla a končí 30. júna.

3. O rozpustení klubu rozhoduje mimoriadna členská schôdza 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa rozhodne o rozpustení, prislúcha prezidentovi voľba likvidátora, pokiaľ likvidátora neurčí členská schôdza.

4. O použití zostatku majetku rozhodne pri rozpustení klubu členská schôdza.

5. Formálne zásady klubového života sa dopĺňajú o tieto práva a povinnosti, ktoré síce nie sú v prípade nedodržania sankcionované, ale slúžia o. i. na posúdenie relevantného okolia na vzťah člena k dohodnutým pravidlám:

– člen klubu sa zúčastňuje členskej schôdze klubu v klubových priestoroch v zásade v obleku s odznakom člena klubu (mimo letného obdobia),

– členovi klubu sa odporúča výrazne akceptovať etické pravidlá slušnosti, úcty a kolegiality na schôdzach klubu ako aj pri iných príležitostiach a aktivitách klubu – najmä na verejnosti,

– pravidelné členské schôdze klubu majú pevne stanovený začiatok o 17.30 hod. v letnom období príp. 17.00 hod. v zimnom období každý prvý a tretí pondelok (pracovný deň) v kalendárnom mesiaci.

Za predsedníckym (vyhradeným) stolom v klube spravidla zaujmú miesto aspoň 3 členovia predstavenstva.

Po ukončení oficiálneho programu členskej schôdze klubu stretnutie klubu nekončí – mení sa na dobrovoľné neformálne posedenie a prezentáciu rôznych názorov a aktivít na aktuálne témy, či na priestor pre rôzne osobné či spoločenské aktivity členov klubu.

Počas oficiálnej časti programu členskej schôdze klubu je nežiaduce v klubovni fajčiť, jesť, telefonovať, či inak rušiť priebeh rokovania.

 1. Tieto Stanovy nadobudli platnosť dňom ich schválenia na členskej schôdzi klubu konanom dňa 21. septembra 2020.

 2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

V Košiciach dňa 21. septembra 2020

Kompletné znenie klubových stanov je možné stiahnúť kliknutím tu.

Lions Club Košice Cassovia