O nás

  Lions Clubs International, skr. LCI, je sekulárna organizácia, zameriavajúca sa na pomoc jednotlivcom a komunitám, ktorá má viac ako 45 000 klubov a viac ako 1,45 milióna členov v 203 krajinách sveta. Hlavné sídlo organizácie je v USA, v Oak Brook v Illinois. Cieľom LCI je pomáhať nielen miestnym komunitám, ale zlepšovať kvalitu života ľudí aj na medzinárodnej úrovni.

  Organizáciu Lions Clubs International založil v roku 1917 Melvin Jones, obchodník z Chicaga. Jones sa jedného dňa spýtal svojich kolegov: „Čo by sa stalo, ak by ľudia, ktorí sú úspešní vďaka svojej inteligencii a ambicióznosti, zamerali svoj talent na zlepšenie života okolo seba“ Jonesovo osobné motto „nemôžeš sa dostať ďaleko, pokiaľ nezačneš robiť niečo pre niekoho iného“ ostáva dôležitou súčasťou spoločného snaženia členov organizácie.

Názov LIONS je skratkou týchto slov: Liberty, Intelligence and Our Nation’s Safety.

 Lionské hnutie je celosvetovo známe ako hnutie zameriavajúce sa na pomoc slabozrakým
a nevidiacim. Sú aj prezývaní „Rytieri slepých“. Svojimi aktivitami prispievajú k prevencii chorôb postihujúcich zrak a zvyšujú kvalitu života slabozrakých a nevidiacich.
V roku 1990 bola vyhlásená celosvetová aktivita „SightFirst“ (zrak predovšetkým), jej cieľom je znížiť celkový počet ľudí postihnutých stratou zraku.

  Motto Lionských klubov je „Slúžime“ (angl. „We serve“). Medzi hlavné náplne v rámci pomoci a podpory prevencie patrí:

 • ochrana a zachovanie dobrého zraku,

 • skvalitnenie života ľudí so sluchovým a rečovým postihnutím,

 • informovanosť o cukrovke,

 • práca s mládežou,

 • medzinárodné vzťahy alebo

 • problém životného prostredia.

  Organizácia Lions Clubs International deklaruje svoje zameranie takto:

 • organizovať, zakladať a viesť kluby nesúce názov Lions Club;

 • koordinovať činnosť a usmerňovať správu Lionských klubov;

 • vytvárať a pestovať ducha porozumenia medzi ľuďmi celého sveta;

 • šíriť zásady dobrého vládneho systému a dobrého občianskeho pôsobenia;

 • zaujať aktívny podiel na občianskom, kultúrnom, sociálnom a morálnom blahu spoločnosti;

 • upevňovať jednotlivé kluby putom priateľstva, súdržnosti a vzájomného porozumenia;

 • poskytovať priestor pre otvorenú diskusiu o všetkých otázkach, ktoré sú vo verejnom záujme; debaty medzi členmi organizácie – stúpencami rôznych politických alebo náboženských názorov, nie sú však povolené;

 • podporovať ľudí ochotných slúžiť spoločnosti bez osobnej finančnej odmeny; podporovať odbornosť a vysoký etický štandard v obchode, priemysle, zamestnaní, v práci pre verejnosť a v súkromnom živote.

 Jedným z hlavných cieľov organizácie je zbieranie finančných prostriedkov pre dobročinné účely. Všetky finančné zdroje organizácie sa sústreďujú z verejných zdrojov a používajú na charitatívne účely. Financovanie organizácie je od nich striktne oddelené a pochádza z členskej základne. Časť peňazí určených na charitu však môže ísť na projekty, z ktorých prosperujú miestne komunity klubov.

 Lions Club Košice Cassovia vznikol v októbri roku 2020 a jeho aktivity sa hneď od začiatku činnosti aj napriek nepriaznivej celosvetovej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 zamerali na naplnenie lionského motta „We Serve“ – „Pomáhame“.