Etický kódex klubu

Etický kódex členov LIONS klubov

  • Činorodou snahou preukazovať presvedčenie o dôstojnosti svojho poslania, aby som si zaslúžil uznanie za to, čo som vykonal.
  • Hľadať úspech a žiadať primeranú odmenu či úžitok ako niečo, čo mi právom náleží, avšak neusilovať o žiadny úžitok alebo úspech za cenu straty sebaúcty hľadaním výhod, ktoré mi neprislúchajú.
  • Myslieť na to, že budovaním vlastnej existencie nie je potrebné zničiť existenciu toho druhého, byť lojálnym k ostatným a úprimným voči sebe.
  • Kedykoľvek pri vzniku pochybností o čistote a spravodlivosti svojho postoja či konania voči svojim blížnym hľadať pôvod pochybností predovšetkým v sebe samom.
  • Priateľstvo považovať za cieľ a nie za účel, ktorý svätí prostriedky. Pochopiť, že pravé priateľstvo sa nemeria službou jedného voči druhému. Skutočné priateľstvo neočakáva nič – avšak každú službu prijíma v tom duchu, v ktorom bola poskytnutá.
  • Vždy si byť vedomý svojich povinností občana voči svojmu národu, krajine a svojmu mestu. Svojím postojom, slovom a činmi im prejavovať neochvejnú vernosť a veľkoryso im venovať svoje schopnosti a možnosti.
  • Svojim blížnym pomáhať, nešťastných utešiť a povzbudiť, slabých podporiť a svojím majetkom obdariť tých, ktorí to potrebujú.
  • Menej kritizovať – často chváliť. Budovať – nie ničiť.

 

Členstvo 

  Členstvo sa udeľuje na základe pozvania, na odporúčanie člena klubu a obyčajne sa nezamieta. Členovia sa schádzajú v mesačných alebo štrnásťdenných intervaloch. Vďaka hierarchickej štruktúre organizácie členovia majú možnosť postupovať v organizačnej štruktúre od klubovej organizácie k funkciám v zóne, regióne a dištrikte alebo na medzinárodnej úrovni.

 

  V roku 1986 sa konštitúcia organizácie Lions Clubs International upravila tak, aby sa členmi mohli stať aj ženy.  Dnes väčšina lionských klubov ženy prijíma, stále však existujú aj čisto mužské kluby.

Lions Club Košice Cassovia